About Us

Pongsak Tantragool

CEO, Engineer

วิศวกร จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งผ่านงานติดตั้งระบบไฮดรอลิคของรถเครนพับ รถกระเช้าของการไฟฟ้านครหลวงและภูมิภาค ระบบนิวแมติคของเครื่องจักร และปั้มลมโรตารีสกรูในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ